GDPR

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely:

 

(i)            plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,

(ii)           zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,

(iii)          plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,

(iv)          plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo

(v)           k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.

 

Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu.

 

Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat

 

(i)            přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,

(ii)           výmaz a/nebo přenositelnost,

(iii)          právu vznést námitku proti zpracování,

 

to vše na e-mail provozovatele gdpr@edsystem.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti


     Skladování

  • 15.000 m² skladovacíh ploch
  • nosnost podlahy 10.000 kg/m²
  • světlá výška skladu 6 m – 9 m
  • udržování celoročně stálé teploty
  • doprava zboží do 24 hod. po ČR, SK,PL
  • napojení na centr. pult ochrany 24/7
  • Veškeré manipulační vybavení